Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: 'Niềm vui thật sự là bước đi trong sự đồng hành của Chúa'

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tập trung bài giáo lý của Ngài vào bản chất truyền giáo của Giáo Hội vào Chúa Nhật, khi chỉ ra rằng việc ấy phải luôn vui tươi và mang lại bình an và sự chữa lành.

Khi suy tư về bài Tin Mừng trong ngày kể về việc khi Chúa Giêsu, ngoài nhóm 12, đã sai 72 môn đệ đi truyền giáo – vì con số 72 Đức Giáo Hoàng giải thích là nói đến 72 quốc gia được đề cập đến trong Sách Sáng Thế - Đức Giáo Hoàng nói “việc sai đi này báo trước sứ mạng của Giáo Hội là loan báo Tin Mừng cho hết mọi người”.

Ngài nói rằng Chúa Giêsu nói với các môn đệ ấy “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu; vì vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai các thợ gặt để gặt lúa về”.

Chiều kích hoàn vũ của việc cầu nguyện

Và khi mời gọi mỗi người chúng ta làm thế bằng một tâm hồn cởi mở, với một thái độ truyền giáo, Đức Giáo Hoàng nói “việc cầu nguyện của chúng ta phải không được chỉ giới hạn vào những nhu cầu và những sự cần thiết của chúng ta, vì một lời cầu nguyện thật sự là Kitô Giáo nếu nó cũng mang chiều kích hoàn vũ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục giải thích rằng sứ mạng dựa trên việc cầu nguyện; đó là khởi đầu; rằng việc truyền giáo đòi hỏi sự tách ra và sự nghèo; rằng việc ấy mang lại sự bình an và chữa lành mà, Đức Giáo Hoàng nói, là những dấu chỉ cho sự gần gũi của Nước Thiên Chúa”.

Truyền giáo là loan báo và làm chứng

Ngài cũng nhấn mạnh rằng việc truyền giáo không phải là cải đạo mà là việc loan báo và làm chứng và nói rằng việc này đòi hỏi sự khẳng khái và sự tự do tin mừng.

“Nếu sống theo những từ ngữ này, thì việc truyền giáo của Giáo Hội sẽ được đánh dấu bằng niềm vui”, Đức Giáo Hoàng nói.

Đức Giáo Hoàng kết thúc khi nhấn mạnh rằng niềm vui này không phải là niềm vui chóng qua được tạo nên bởi sự thành công của việc truyền giáo, mà là một niềm vui bén rễ vào trong một lời hứa – như Chúa Giêsu nói – “tên của anh em đã được viết trên trời”.

Đó là một niềm vui nội tâm và không bị phá huỷ vốn xuất phát từ việc nhận biết về việc đã được Thiên Chúa mời gọi để đi theo Con Ngài: niềm vui được là các môn đệ của Ngài.

“Mỗi người chúng ta”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “có thể nghĩ về tên nhận được trong ngày chịu phép rửa: tên ấy đã “được viết trên thiên dàng”, nơi trái tim của Thiên Chúa là Cha. “Và dó là niềm vui của quà tặng này mà làm cho mọi người môn đệ thành một nhà truyền giáo, một người bước đi trong sự đồng hành của Chúa Giêsu, người học từ Ngài biết cách tự trao ban bản thân mình một cách không giữ lại, vì người khác, thoát khỏi bản thân và khỏi những dính bén của mình”.

Đan Sĩ (Vatican News)