Skip to main content

Tìm Thấy Giải Pháp Xoá Bỏ Tạm Thời Sự Sợ Hãi Ở Chuột, Hy Vọng Mới Cho Con Người

Các nhà khoa học đã có cách để giúp bạn quên đi nỗi sợ hãi của mình, ít nhất nếu bạn là một con chuột. Bằng cách tắt đi một chuỗi phản ứng vừa được phát hiện có trong não bộ, các nhà khoa học đã có thể làm cho những con chuột mất đi nỗi sợ hãi của chúng. Mặc dù nghiên cứu vẫn còn trong giai đoạn đầu, đây có thể là tín hiệu tốt để hy vọng về một phương pháp có thể loại bỏ nỗi lo của mọi người và PTSD (rối loạn stress sau sang chấn).

Subscribe to Khoa Học & Công Nghệ