Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Tình yêu là cội rễ mầu nhiệm của người tin

Vatican (MAS) – Trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hướng sự chú ý của Ngài đến đời sống cầu nguyện của Giáo Hội sơ khai, khi Ngài tiếp tục bài giáo lý của Ngài về cầu nguyện. “Những bước đầu tiên của Giáo Hội trong thế giới được đan xen với việc cầu nguyện”, Đức Giáo Hoàng nói. Các bản văn Kinh Thánh Tân Ước, đặc biệt là Sách Công Vụ Tông Đồ, mang lại cho chúng ta “hình ảnh về một giáo hội tích cực chuyển động, nhưng lại qui tụ lại trong cầu nguyện để tìm kiếm nền tảng và động lực cho hoạt động truyền giáo”.

Cầu nguyện, động lực thúc đẩy cho việc truyền giáo

Đức Thánh Cha chỉ ra bốn nét đặc thù chính của đời sống tông đồ của chúng ta, lấy từ đoạn trong Công Vụ Tông Đồ của Thánh Luca: “nghe theo giáo huấn của các Tông Đồ” vốn có liên hệ đến việc giảng dạy và giáo lý; việc liên lỉ tìm kiếm sự hiệp thông huynh đệ; “việc bẻ bánh”, Thánh Thể, vốn là bí tích về sự diện diện của Chúa Giêsu nơi chúng ta; và cầu nguyện “vốn là không gian đối thoại với Chúa Cha qua Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần”.

Bất cứ điều gì xuất hiện ra khỏi “những điều phối” này, Đức Giáo Hoàng cảnh báo, “là bị tước mất nền tảng…bị tước mất chiều kích giáo hội”. Khi 4 nét đặc thù này hiện diện, tuy nhiên, thì đó là sự đảm bảo của Chúa Thánh Thần.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng khi đọc Sách Công Vụ Tông Đồ, “thì chúng ta sẽ khám phá ra sức mạnh thúc đẩy mạnh mẽ thật sự của việc truyền giáo và tập trung cầu nguyện có thể là gì”. Trong cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng giải thích, chúng ta kinh nghiệm của sự hiện diện của Đức Kitô nơi chúng ta “và được Thần Khí chạm vào”.

Làm cho Chúa Giêsu hiện diện

Đức Giáo Hoàng trích Giáo Lý: “Chúa Thánh Thần…giữ ký ức về Chúa Giêsu sống động trong Giáo Hội khi cầu nguyện, cũng như dẫn dắt Giáo Hội hướng đến sự trọn vẹn của sự thật và gợi lên những công thức mới diễn tả mầu nhiệm khôn dò của Đức Kitô đang hoạt động trong đời sống, các bí tích và sứ mạng của Giáo Hội của Ngài”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, “đây là hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội: làm cho chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu”.

Tuy nhiên, Ngài khẳng định rằng đây không chỉ đơn thuần là một vấn đề của việc nhớ lại những dữ kiện. Thay vào đó, “các Kitô Hữu, khi bước trên những nẻo đường truyền giáo, nhớ đến Chúa Giêsu trong khi họ làm cho Ngài hiện diện một lần nữa; và từ Ngài, từ Thần Khí của Ngài, họ nhận lãnh “sự thúc đầy” ra đi, loan báo, và phục vụ”.

Tình yêu, cội rễ mầu nhiệm

Cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng nói, “nhận chịm” các Kitô Hữu trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho từng người và mọi người và mang lại động lực truyền giáo để rao giảng Tin Mừng cho mọi người. “Thiên Chúa là Thiên Chúa cho mọi người”, Đức Giáo Hoàng nói, “và nơi Chúa Giêsu mọi bức tường của sự ngăn cách đã hoàn toàn bị sụp đổ”.

Sự trao đổi tình yêu – tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và tình yêu mà Ngài đòi hỏi – “là cội rễ mầu nhiệm của toàn bộ đời sống của người tin”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Và, cả đối với các Kitô Hữu tiên khởi và đối với các Kitô Hữu ngày nay, việc cầu nguyện giúp chúng ta sống kinh nghiệm ấy. Qua cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, mọi Kitô Hữu có thể biến thành của mình lời của Thánh Phaolô: “sự sống giờ mà tôi đang sống trong thần xác tôi sống bằng niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu tôi và hiến mạng vì tôi”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “chỉ trong sự thinh lặng thờ phượng” mà “chúng ta mới có thể kinh nghiệm được sự thật toàn vẹn về những lời này…Và việc cầu nguyện này là ngọn lửa sống động của Thần Khí vốn mang lại sức mạnh cho việc làm chứng và truyền giáo”.

Đan (Vatican News)