Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta, 05/12/2017 (RV)

ĐGH Phanxicô - Khiêm Nhường Nghĩa Là Chấp Nhận Sự Sỉ Nhục Giống Như Chúa Giêsu

Trong đời sống của một người Kitô Hữu, sự khiêm nhường là một phẩm cách không thể thiếu vốn cần thiết để giúp cho những ơn của Chúa Thánh Thần lớn lên. Đây là bài suy tư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Lễ sáng Thứ Ba của Ngài (05/12), tại nguyện đường Santa Marta. Lấy ý lực từ Sách Tiên Tri Isaiah, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói mọi người Kitô Hữu giống như “một chồi non mà Thần Khí của Đức Chúa ngự xuống, thần khôn ngoan và sáng suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và kính sợ Đức Chúa”. Đức Giáo Hoàng nói, “Đây là những ơn ban của Chúa Thánh Thần vốn xuất phát từ sự nhỏ bé của chồi non đến sự toàn vẹn của Thần Khí. Đây là một lời hứa, đây là nước Thiên Chúa” và “đời sống của người Kitô Hữu”, Ngài nhấn mạnh.

Sự khiêm nhường

Đức Giáo Hoàng nói rằng nhiệm vụ của một người Kitô Hữu là ý thức rằng mỗi người chúng ta là “một chồi non của một cội rễ phải lớn lên bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đến sự toàn vẹn của Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta”. Và nhiệm vụ của chúng ta, Ngài nói là để bảo vệ chồi non này, sự phát triển này vốn là Thần Khí”. Đức Thánh Cha nói điều này được thực hiện bằng việc áp dụng một lối sống của một người Kitô Hữu bắt chước Đức Kitô, vốn là con đường của sự khiêm nhường.

Đức Thánh Cha nói cần có niềm tin và sự khiêm nhường để tin rằng chồi non này, món quà nhỏ này sẽ lớn lên đến sự thành toàn của những ơn ban của Chúa Thánh Thần. Ngài nói, cần có sự khiêm nhường để tin rằng Chúa Cha, Chúa Tể Trời Đất, như Bài Tin Mừng hôm nay nói, đã che giấu những điều này khỏi những người khôn ngoan và hiểu biết mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Sự khiêm nhường có nghĩa là trở nên nhỏ bé, giống như chồi phát triển từng chút một đến sự trọn vẹn của sự sống qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Sự sỉ nhục

Đức Giáo Hoàng giải thích xa hơn nữa về việc khiêm nhường thì không có nghĩa là lịch sự, lễ phép hay nhắm mắt lại trong lúc cầu nguyện. Khiêm nhường nghĩa là có thể chấp nhận những sự sỉ nhục. “Khiêm nhường mà không có sự sỉ nhục”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “thì không phải là khiêm nhường”. Một người nam hay nữ khiêm nhường là người có thể chịu đựng những sự sỉ nhục như Chúa Giêsu là Đấng mà Đức Giáo Hoàng mô tả là “Đấng chịu sỉ nhục vĩ đại”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại gương của nhiều vị thánh “là những vị không chỉ chấp nhận những sự sỉ nhục mà còn xin những sự này” để nên giống như Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng của Ngài cầu xin để Thiên Chúa “ban cho chúng ta ân sủng để bảo vệ sự nhỏ bé này trước sự thành toàn của Thần Khí mà không lãng quên nguồn gốc và bằng việc chấp nhận sự sỉ nhục.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican)