Skip to main content
ĐGH Phanxicô tiếp đón và cầu nguyện cùng các nhà lãnh đạo Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng tại Vatican, Vọng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

ĐGH Phanxicô - Suy Niệm Về Hoạt Động Của Chúa Thánh Thần Qua Các Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng

Anh Chị Em Thân Mến,

Xin cám ơn các bạn về chứng tá mà các bạn mang tới đây hôm nay: xin cám ơn các bạn! Thật tốt cho hết mọi người, thật tốt cho tôi, cũng tốt cho hết mọi người!

Trong chương đầu tiên của Sách Tông Đồ Công Vụ chúng ta đọc thấy: “Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Ðồ, Ðức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, ‘điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần’” (1:4-5).

“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2:1-4).

Hôm nay, chúng ta ở đây trong bầu khí cởi mở như trong Nhà Tiệc Ly, vì chúng ta không sợ hãi: trong bầu khí cởi mở và cũng là với một tâm hồn cởi mở ra cho lời hứa của Chúa Cha. “Tất cả chúng ta đều là những người tin” đang quy tụ, tất cả những người tuyên xưng rằng “Chúa Giêsu là Chúa”.

Nhiều người đến từ nhiều nơi trên thế giới và Chúa Thánh Thần đã qui tụ chúng ta lại để thiết lập các mối dây của tình bằng hữu huynh đệ, vốn khích lệ chúng ta trên hành trình tiến đến sự hiệp nhất, hiệp nhất cho sứ mạng: để không đứng yên, không! – cho sứ mạng, cho việc loan báo rằng Chúa Giêsu là Chúa, cho việc loan báo Tin Mừng cho muôn dân! Để cho thấy rằng hoà bình là có thể. Thật không dễ dàng để thể hiện cho thế giới thấy rằng hoà bình là có thể, nhưng nhân danh Chúa Giêsu thì chúng ta có thể thể hiện bằng chứng tá của chúng ta rằng hoà bình là có thể! Nhưng thật có thể là nếu chúng ta đang trong sự bình an ở nơi chúng ta. Nếu chúng ta nhấn mạnh đến những khác biệt, thì chúng ta đang có chiến tranh giữa chúng ta và chúng ta không thể loan báo hoà bình. Hoà bình là có thể khởi đi từ lời tuyên xưng của chúng ta Chúa Giêsu là Chúa và bởi việc phúc âm hoá của chúng ta trên hành trình này. Điều đó là có thể. Trong khi cho thấy rằng chúng ta có những khác biệt – nhưng điều này rõ ràng, chúng ta có những khác biệt -, nhưng rằng chúng ta mong muốn trở thành một đa dạng được hoà giải. Hãy xem, chúng ta phải không được lãng quên từ này mà phải nói từ này cho hết mọi người: sự đa dạng được hoà giải – và từ này không phải của tôi, nó không phải của tôi. Nó thuộc về một người anh em Tin Lành Luther – sự đa dạng được hoà giải.

Và giờ đây chúng ta đang ở đây và chúng ta thật đông đảo! Chúng ta đang qui tụ lại cùng nhau để cầu nguyện, để cầu nguyện cho sự ngự đến của Chúa Thánh Thần trên mỗi người chúng ta để ra đi trên những nẻo đường của các thành phố và thế giới để loan báo về quyền làm Chúa của Đức Giêsu Kitô.

Sách Tông Đồ Công Vụ khẳng định: “Chúng ta đây, có người là dân Pácthia, Mêđia, Êlam, Mêxôpôtamia, Giuđê, Capađôkia, Pontô, và Axia, có người là dân Phygia, Pamphylia, Aicập, và những vùng Libya giáp giới Kyrênê; nào là những người từ Rôma đến đây; nào là người Do Thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Kêta hay người Arập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!" (2:9-11). Nói cùng một ngôn ngữ, lắng nghe, hiểu...Có những khác biệt, nhưng Thần Khí giúp chúng ta hiểu thông điệp của Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu theo ngôn ngữ của chúng ta.

Chúng ta đang qui tụ ở đây, những người tin từ 120 nước trên thế giới, để cử hành công trình tối thượng của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội, vốn đã khởi đi từ 50 năm trước và làm khai sinh...ra một thiết chế? Không. Một tổ chức? Không – mà là một nguồn ân sủng, nguồn ân sủng của Sự Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo. Một công trình đã được khai sinh...Công Giáo? Không. Công trình này được khai sinh mang tính đại kết! Nó được khai sinh mang tính đại kết vì Chúa Thánh Thần tạo nên sự hiệp nhất và chính cùng một Thần Khí mà mang lại động lực để mọi thứ đều như thế! Thật quan trọng để đọc lại các tác phẩm của Đức Hồng Y Suenens về vấn đề này: Rất quan trọng!

Sự ngự đến của Chúa Thánh Thần làm biến đổi con người đang khép kín vì sợ hãi, thành những chứng nhân can đảm của Chúa Giêsu. Phêrô, một người đã chối Chúa Giêsu 3 lần, đầy tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã loan báo: "Vậy toàn thể nhà Ítraen phải biết chắc điều này: Ðức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Ðức Chúa và làm Ðấng Kitô" (Cv 2:36). Và đây là việc tuyên xưng đức tin của mọi Kitô Hữu! Thiên Chúa đã cắt đặt Chúa và Đức Kitô mà Chúa Giêsu Đấng mà anh em đã đóng đinh hay Đấng đã chịu đóng đinh. Các bạn có đồng ý với việc tuyên xưng đức tin này không? [Họ thưa: Có!] Đó là việc tuyên xưng của tất cả chúng ta, của tất cả mọi người, giống nhau!

Lời tiếp tục nói rằng: “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Ðền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (2:44-47). Cộng đoàn ngày càng phát triển và chính Thần Khí đã tác động. Tôi muốn nghĩ thật nhiều về Phi-líp-phê, khi Thiên Thần nói với Ngài: “Hãy đi đến đường đến Gaza và thấy có một người mới cải đạo, Bộ Trưởng Bộ Kinh Tế của Candice, Nữ Hoàng Ethiopia. Ngài là một người mới cải đạo và đang đọc Sách Isaia. Và Phi-líp-phê giải thích Lời cho ông ấy, Ngài loan báo Chúa Giêsu, và người Bộ Trưởng đã cải đạo”. Chính Thần Khí là Đấng đã thúc đẩy Phi-líp-phê đến đó, và chính Thần Khí mà ngay từ đầu đã thúc đẩy tất cả mọi người tin loan báo về Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, chúng ta đã chọn qui tụ ở đây, ở nơi này – Mục Sư Traetttino đã nói điều đó – vì ở đây, trong những cuộc bách hại người Kitô Hữu đã chịu tử đạo trước sự ngỡ ngàng của những người đang chứng kiến. Ngày nay, có nhiều tử đạo hơn thời xưa! Ngày nay, có nhiều tử đạo Kitô Giáo hơn. Những người giết người Kitô Hữu, trước khi giết họ đã không hỏi họ: Là người Chính Thống hả? Là người Công Giáo hả? Là người Tin Lành Truyền Giảng hả? Là người Tin Lành Luther hả? Là người Tin Lành Calvin hả?” Không. “Người Kitô Hữu hả?” – “Đúng” <họ> đã bị chém đầu, ngay lập tức. Ngày nay có nhiều tử đạo hơn thời xưa. Và đây là tinh thần đại kết của máu: tinh thần này hiệp nhất việc làm chứng của các vị tử đạo của chúng ta thời nay. Máu của người Kitô Hữu đang đổ ra ở nhiều nơi trên thế giới! Ngày nay, sự hiệp nhất Kitô Giáo thì khẩn thiết hơn bao giờ hết – hãy bước đi cùng nhau, hãy làm việc cùng nhau, hãy yêu thương nhau, hãy yêu thương nhau. Và cùng nhau hãy giải thích những khác biệt, đi đến sự đồng thuận, nhưng trên hành trình! Nếu chúng ta đứng yên, không bước đi, chúng ta sẽ không bao giờ đi đến sự đồng thuận. Điều này là thế, vì Thần Khí muốn chúng ta trên hành trình.

50 năm đã trôi qua. Khi đến tuổi, thì sức mạnh của người ta bắt đầu suy giảm. Đã nửa đời người - ở quê hương của tôi người ta nói “el cinquentazo”-, những vết nhăn càng trở nên sâu hơn, trừ khi bạn tự đánh lừa chính mình, nhưng những vết nhăn vẫn còn đó – những sợi tóc bạc gia tăng bạn bắt đầu quên một điều gì đó...

50 năm là một thời khắc của cuộc đời thật phù hợp để dừng lại và suy tư. Đó là một thời khắc của suy tư: một nửa đời người. Và tôi sẽ nói với các bạn: đó là một thời điểm để tiến bước bằng sức mạnh hơn nữa, bỏ lại phía sau chúng ta những bụi bặm của thời gian mà chúng ta đã được phép tích luỹ, tạ ơn vì điều mà chúng ta đã lãnh nhận và đối diện với sự mới mẻ bằng niềm tin vào hoạt động của Thần Khí!

Lễ Hiện Xuống là sự khai sinh của Giáo Hội. Chúa Thánh Thần, lời hứa của Chúa Cha, được Đức Giêsu Kitô loan báo, chính Ngài là Đấng tạo nên Giáo Hội: Hiền Thê của Mạc Khải, một Hiền Thê! Mục Sư Traettino đã nói điều đó: Chúa đã có một Hiền Thê!

Phép Rửa là quà tặng quý giá nhất mà chúng ta đã lãnh nhận. Giờ đây Thần Khí dẫn dắt chúng ta trên hành trình hoán cải vốn trải dài trên toàn thế giới Kitô Giáo và điều vốn là một lần nữa là lý do để Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo có được một vị thế đặc biệt để đi theo con đường đến với sự hiệp nhất!

Dòng ân sủng này là dành cho toàn thể Giáo Hội, không chỉ dành cho một số người, và không một ai trong chúng ta là người chủ và tất cả người khác là tôi tớ. Tất cả chúng ta đều là tôi tớ của dòng chảy ân sủng này.

Cùng với kinh nghiệm này, các bạn nhắc nhớ Giáo Hội cách liên lỉ về sức mạnh của việc cầu nguyện ngợi khen. Ngợi khen là lời cầu nguyện biết ơn và tạ ơn về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Rất có thể là đường lối cầu nguyện này không làm hài lòng một số người, nhưng chắc chắn nó được htem6 vào các trọn vẹn trong truyền thống thánh kinh. Thánh Vịnh chẳng hạn: Đa-vít đã nhảy trước Hòm Bia Giao Ước với đầy tràn niềm vui... Và, xin vui lòng, chúng ta đừng để rơi vào thái độ của những người Kitô Hữu với “sự phức hợp của Michal”, một người đã xấu hổ về cách mà Đa-vít ca tụng Thiên Chúa [nhảy trước Hòm Bia].

Vui mừng, niềm vui, hoa trái vui tươi của cùng một hành động của Thần Khí. Cả người Kitô Hữu kinh nghiệm về niềm vui trong tâm hồn mình hay một điều gì đó thì đều không có hiệu quả - niềm vui của việc loan báo Tin Vui của Tin Mừng!

Chúa Giêsu đọc đoạn Sách Tiên Tri Isaia trong Hội Đường Nazareth. Tôi đọc: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4:18-19; x. Is 61:1-2). Việc loan báo vui tươi: Đừng quên điều này – việc loan báo vui tươi: Việc loan báo Kitô Giáo thì luôn vui tươi.

Tài liệu thứ ba về Malines, “Canh Tân Đặc Sủng và Phục Vụ Con Người”, được Đức Hồng Y Suenens và Cha Helder Camara viết, thì rõ ràng: canh tân Đặc Sủng là việc phục vụ con người.

Phép Dìm trong Thần Khí, ca tụng, phục vụ con người – ba điều hiệp nhất bất khả phân ly. Tôi có thể ca tụng theo một cách rất sâu sắc, nhưng nếu tôi không giúp đỡ người cần giúp nhất, thì vẫn chưa đủ. “Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn” (Cv 4:34), Sách Tông Đồ Công Vụ viết.

Chúng ta sẽ không bị phán xét về lời ngợi khen của chúng ta mà vì điều mà chúng ta đã thực hiện cho Chúa Giêsu. “Nhưng lạy Chúa, khi nào chúng con làm điều đó vì Ngài? Khi anh em thực hiện điều đó cho một trong những kẻ bé mọn này, là chúng con làm cho chính Ta” (x. Mt 25:39-40).

Anh chị em thân mến, tôi hy vọng các bạn có thời gian suy tư về việc nhớ đến các cội nguồn; một thời gian để bỏ lại phía sau tất cả mọi điều đã được thêm vào bởi Cái Tôi của một người và biến đổi chúng thành việc lắng nghe và đón nhận cách vui tươi hành động của Chúa Thánh Thần, Đấng muốn thổi đâu thì thổi và theo cách Ngài muốn!

Tôi xin cám ơn Tổ Chức Huynh Đệ Công Giáo và ICCRS vì công việc tổ chức Năm Vàng này, Buổi Canh Thức này. Tôi xin cám ơn từng người tình nguyện viên đã làm cho việc tổ chức này trở nên khả thể, nhiều trong số đó đang hiện diện ở đây. Tôi muốn chào thăm các thành viên của ban tổ chức khi tôi đến, vì tôi biết họ làm việc thật vất vả! Và chẳng có thù lao! Họ làm việc thật vất vả - đa số là người trẻ từ vài Châu Lục! Xin Chúa chúc lành cho các bạn ấy thật nhiều!

Tôi cám ơn đặc biệt trước sự thật là yêu cầu tôi đưa ra cho các bạn hai năm trước, là mang lại cho Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thế Giới một văn phòng phục vụ quốc tế độc nhất đặt tại đây, đã bắt đầu trở nên cụ thể hoá nơi Hiến Pháp Hoạt Động của văn phòng độc nhất mới mẻ này. Đó là bước đầu tiên, những bước khác sẽ theo sau, nhưng sẽ sớm có sự hiệp nhất, công việc của Chúa Thánh Thần, sẽ thành hiện thực. “Này đây, Ta đổi mới mọi sự”, Chúa phán (Kh 21:5).

Xin cám ơn các bạn, Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo vì những điều các bạn đã mang lại cho Giáo Hội trong 50 năm qua! Giáo Hội tuỳ thuộc vào các bạn, vào sự trung thành của các bạn với Lời, vào sự sẵn lòng phục vụ cảu các bạn và chứng tá sống của các bạn được Chúa Thánh Thần biến đổi!

Hãy chia sẻ với tất cả mọi người trong Phép Rửa của Giáo Hội trong Thần Khí, chúc tụng Chúa không ngừng, hãy bước đi cùng nhau với các Kitô Hữu cảu các Giáo Hội khác và các cộng đồng Kitô Giáo trong cầu nguyện và trong hành động vì những người cần giúp đỡ nhất. Hãy phục vụ người nghèo nhất và người đau yếu: đây là điều mà Giáo Hội và Giáo Hoàng mong đợi từ các bạn, Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, nhưng tất cả các bạn, tất cả mọi người đã đi vào trong dòng chảy ân sủng này!

Xin cám ơn các bạn!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)