Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Về Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong Lễ Trọng Mừng Mẹ Hồn Xác Về Trời hôm nay, dân thánh của Thiên Chúa diễn tả lòng tôn kính của họ đối với Mẹ Đồng Trinh bằng niềm vui. Họ làm thế trong phụng vụ thông thường và cũng như bằng hàng ngàn cách thế của lòng đạo đức; và do đó, lời tiên báo của chính Mẹ Maria thành hiện thực: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1:48), vì Chúa dã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ Ngài.

ĐGH Phanxicô - Không làm phiền Chúa Thánh Thần là Đấng chúng ta lãnh nhận trong Phép Rửa

Anh Chị Em Thân Mến và các bạn trẻ Ý thân mến, xin chào buổi sáng!

Trong Bài Đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nói lên một lời mời gọi khẩn thiết với chúng ta: “Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc” (Ep 4:30).

Subscribe to Diễn Văn