Skip to main content
Tạo Dựng (Darrow Miller)

DOCAT - Kế Hoạch Sáng Tạo Thế Giới

Câu hỏi 1: Thiên Chúa có hành động theo kế hoạch khi tạo dựng nên thế giới và chúng ta không?

Có, Thiên Chúa đã tạo dựng nên toàn thể thế giới theo ý tưởng và kế hoạch của Ngài. Giống như con người có thể tạo ra một trò chơi, chẳng hạn trò ca-rô hay cờ tướng, và với các qui luật để chơi thì nó sẽ tạo nên toàn bộ logic của toàn bộ trò chơi, thì Thiên Chúa cũng tạo nên thế giới và con người như thế. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa là tình yêu. Kế hoạch của Thiên Chúa, do đó, là con người phải yêu thương và đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa và từ đó suy nghĩ, nói năng, và hành động theo tình yêu (x. Ep 3:9).

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ Từ DOCAT)