Skip to main content
Người bé mọn sẽ được tỏ lộ mầu nhiệm Thiên Chúa (DanielReche/Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúa Giấu Điều Gì Khỏi Bậc Thông Thái và Tỏ Điều Gì Cho Người Bé Mọn?

Tin Mừng Luca 10:21-24

Bạn thân mến, hôm nay trong Bài Tin Mừng chúng ta nghe Chúa Giêsu trong cuộc trò chuyện thân mật với Cha Ngài. Đoạn này mời gọi chúng ta đi rất sâu vào các mầu nhiệm. Chúa Giêsu nói với Cha Ngài và do đó mạc khải căn tính sâu thẳm nhất của Ngài trong Ba Ngôi Chí Thánh. Ngài nói, "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ”.

Thật quan trọng để luôn nhớ rằng đây không chỉ đơn thuần là một người tốt lành thánh thiện nói với Thiên Chúa, mà hơn thế là Con Chí Ái của Thiên Chúa nói với Cha Ngài. Chúng ta được trao ban sự thông phần trong đời sống nội tại của Thiên Chúa, cuộc trò chuyện giữa hai ngôi đầu tiên trong Ba Ngôi.

Và đâu là những “điều” đã được che giấu khỏi những người khôn ngoan và lại tỏ lộ cho những người bé mọn? Chẳng có gì khác hơn là mầu nhiệm mối quan hệ của Chúa Giêsu với Cha của Ngài, tình yêu có được giữa Chúa Cha và Chúa Con, đời sống nội tại của Thiên Chúa. Từ khởi đầu, đây là điều mà Thiên Chúa muốn trao ban cho chúng ta.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)