Skip to main content
Cảnh truyền tin cho Đức Maria (Janeb13/Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Ngài Cũng Là Vua Của Chúng Ta

Tin Mừng Luca 1:26-38

Bạn thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay của Thánh Luca, chúng ta thấy biến cố Truyền Tin cho Đức Maria. Đây là điều mà sứ thần Gabriel nói với Đức Trinh Nữ: Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Không một người Israel thế kỷ đầu tiên nào lại bỏ lỡ ý nghĩa ở đây: con trẻ này sẽ là sự thành toàn lời hứa đã được thực hiện với Vua Đa-vít.

Và điều này có nghĩa là con trẻ, thực ra, sẽ là vua của thế giới, Đấng sẽ đem lại sự hiệp nhất và hòa bình cho mọi dân nước. Niềm xác tín lớn mạnh trên Israel là hậu duệ mầu nhiệm này của Đa-vít sẽ là một vị vua, không chỉ là một thời gian mà không chỉ là theo nghĩa trần thế, nhưng sẽ cai trị muôn đời và đối với mọi dân nước. Việc làm vua mang tính xác định này của người Do Thái sẽ là một vị vua của thế giới. Ngài sẽ là vua của chúng ta nữa.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)