Skip to main content
Cảnh sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Xin Hãy Thành Sự Nơi Tôi

Tin Mừng: Luca 1:26-38

Bạn thân mến, hôm nay chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Các Giáo Phụ nhất loạt nhìn Đức Maria là một Eva Mới, có thể nói, người làm đảo lại động năng đã được khởi sự bởi người mẹ của nhân loại. Từ Ave của sứ thần được coi là sự đảo lại của từ Eva. Trong khi Eva chiếm lấy sự thánh, thì Mẹ Maria lại nói: “Xin hãy thành sự nơi tôi”.

Đây là một sự trái nghịch mang tính giải thoát: sự thụ động trước những giá trị khách quan rõ ràng là điều làm cho cuộc sống nên tuyệt vời. Để cho bản thân được xâm chiếm và tái sắp đặt lại bởi giá trị khách quan là điều làm cho cuộc đời đáng sống. Và điều này áp dụng cách trọn vẹn vào mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Thông điệp là cuộc đời của bạn không phải là về bạn thực ra sẽ nghiền nát cái ngã giả tạo vốn uốn nắn cả thế giới này theo những mục đích của nó, nhưng nó sẽ giải thoát cái ngã thật sự.

Tự bản thân Việc Trinh Thai Vô Nhiễm được gói ghém trong sự riêng tư của lịch sử cứu độ, mà các hiệu quả của việc này được trình bày rõ trong Bài Tin Mừng này. Trong sự hiện diện của giá trị tối hậu, thì chúng ta nên nói, cùng với Mẹ Maria, “Xin hãy thành sự nơi tôi!”

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)