Điện Ảnh

  • Bộ Phim The One Pope, chứ không phải The Two Popes

    Bộ phim của mới đang được thế giới khen ngợi của Netflix, The Two Popes, nói cho đúng thì lẽ ra nên gọi là phim The One Pope, vì bộ phim này trình bày một hình ảnh khá mang tính sắc thái, kết cấu và tổng hợp về Đức Jorge Mario Bergolio (Đức Giáo Hoàng Phanxicô) và là một hình ảnh hí hoạ về Đức Joseph Ratzinger (Đức Giáo Hoàng Benedict XVI).