Mùa Chay

  • Mùa Chay: một thời gian canh tân niềm tin, niềm hy vọng, và đức ái

    “Mùa Chay là thời gian để tin, để đón nhận Thiên Chúa vào trong đời sống của chúng ta và để cho Ngài ‘làm nơi cư ngụ của Ngài’ nơi chúng ta”, Đức Giáo Hoàng viết trong Thông Điệp Mùa Chay 2021 của Ngài. “Trong hành trình Mùa Chay của chúng ta tiến về Mùa Phục Sinh, chúng ta hãy nhớ Đấng ‘tự hạn mình và vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá’”.