Skip to main content
Đức Hồng Y George Pell (Vatican Media)

Thông cáo của Toà Thánh Vatican về bản án của Đức Hồng Y Pell

Vatican (MAS) – Trong khi lặp lại sự tôn trọng của Toà Thánh đối với hệ thống pháp lý nước Úc, như đã xác định vào ngày 26/2 sau phiên tuyên án đầu tiên được công bố, thì Toà Thánh nhìn nhận quyết định của toà án để bác bỏ thỉnh cáo của Đức Hồng Y Pell.

Khi những thủ tục tiếp tục phát triển, thì Toà Thánh nhắc lại rằng Đức Hồng Y đã luôn khẳng định sự vô tội của Ngài trong suốt tiến trình pháp lý và rằng đó là quyền của Ngài để kháng cáo lên Toà Án Tối Cao.

Vào lúc này, cùng với Giáo Hội tại Úc, Toà Thánh xác định sự gần gũi của mình với các nạn nhân vụ lạm dụng tình dục và sự cam kết của mình để theo đuổi, qua những vị có thẩm quyền có năng lực trong giáo hội, những thành viên của hàng giáo sĩ là những người đang thực hiện sự lạm dụng như thế.

Đan Sĩ (Vatican News)