Tinh Thần

  • Đức Hồng Y Cantalamessa - Bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2021 Tuần II

    Sự xuất hiện của tư tưởng hiện đại xuất phát từ thời Khai Sáng và được toát yếu trong câu châm ngôn về việc sống “etsi Deus non daretur”, như thể Thiên Chúa không tồn tại. Vị mục sư Dietrich Bonhoeffer đã chọn câu châm ngôn này khi nỗ lực mang lại cho nó một sự chú giải tích cực Kitô Giáo. Trong các ý định của ông, thì đó không phải là một sự nhượng bộ cho chủ nghĩa vô thần, mà là một kế hoạch cho đời sống thiêng liêng: hãy làm bổn phận của mình ngay cả khi Thiên Chúa có vẻ như ở xa; nói cách khác, không biến Thiên Chúa thành một Thiên Chúa-kiểu thở sửa, luôn sẵn sàng đến để cứu bất cứ thứ gì con người đã làm cho thất bại.