Skip to main content
Chúa Giêsu nói: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết" (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chọn Thiên Chúa hay Gia Đình?

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 8:18-22

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, một người đàn ông có vẻ như sẵn lòng trở thành môn đệ của Chúa Giêsu đã đưa ra một yêu cầu hợp lý: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Nhưng người đàn ông này nhận được một lời quở trách gây sốc từ Chúa Giêsu: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".

Còn điều gì quan trọng hơn sứ mạng? Ngay cả một trong những việc thực hành thánh thiêng và đáng tôn trọng nhất của xã hội chúng ta cũng không: lòng đạo đức đối với người thân yêu qua đời. Bạn có thể hình dung một cảnh tượng mà trong đó bạn không cho phép ai đó tham gia vào việc an táng cha hay mẹ người ấy không?

Tôi không muốn làm nhẹ những lời của Chúa Giêsu hay giải thích chúng theo cách khác hay hoàn cảnh hóa chúng. Những lời ấy như nó là, và chúng rất khắc nghiệt, đối với người trong thời của Ngài và với chúng ta. Nhưng những lời ấy thúc đẩy chúng ta đến việc thực hiện một quyết định: Cuối cùng thì chúng ta thuộc về những sự của Thiên Chúa hay một điều nào khác? Tôn giáo và việc truyền giáo gắn liền với tôn giáo ấy có quan trọng với chúng ta khong, hay chỉ thuần túy mang tính trang trí?

Giờ thì phiền bạn, chúng ta không thường quen đưa ra một chọn lựa khủng khiếp như thế. Bình thường, tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta dành cho gia đình sẽ không mâu thuẫn nhau. Nhưng đây là một kiểu thao luyện thiêng liêng, một trải nghiệm. Điều gì xảy ra nếu tôi chọn Thiên Chúa hay gia đình? Tôi chọn ai?

Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Word on Fire)