Skip to main content
“Nước trời giống như chiếc lưới quăng xuống biển” (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Hãy mở ra cho điều mới mẻ

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 13:47-53

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu trình bày hai dụ ngôn nữa về nước trời. Trong dụ ngôn thứ nhất, chúng ta nghe rằng “nước trời giống như chiếc lưới quăng xuống biển”. Ở đây nước trời đang đến với chúng ta. Đây là một hình ảnh cánh chung về nước trời, sự thu lại thế giới lần sau cùng của Thiên Chúa vào thời sau hết. Khi nào điều ấy xảy ra? Chúng ta không biết. Nhưng chúng ta phải sẵn sàng! Và sẵn sàng có nghĩa là tuân theo lề luật của Thiên Chúa.

Rồi đến dụ ngôn thứ hai: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình". Chúa Giêsu biết rằng sứ vụ của Ngài và giáo huấn của Ngài, ở một mức độ lớn, đang trong sự liên tục với điều đã diễn ra trước Ngài. Đồng thời, Ngài biết rằng việc giảng dạy của Ngài và con người của Ngài không đại diện cho một điều gì đó mới và không có tiền lệ. Vì thế, những người học trong nước của Thiên Chúa thì yêu mến các truyền thống, di sản của niềm tin. Và những người học trong nước trời cũng biết rằng Thần Khí đang thực hiện những điều mới. Do đó, chúng ta phải mở ra cho điều mà Ngài muốn thể thể hiện cho chúng ta.

Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)